امروز: پنجشنبه 8 آبان ماه 1399 - Thursday 29 October 2020

آگهی مزایدات دانشگاه بناب در سال 99

مزایده های دانشگاه بناب

جهت دریافت آگهی و اسناد مزایدات دانشگاه بناب به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مزایده های دانشگاه بناب در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.