امروز: دوشنبه 5 آبان ماه 1399 - Monday 26 October 2020

آگهی مزایدات دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 99

مزایده های دانشگاه شهید باهنر کرمان

جهت دریافت آگهی و اسناد مزایدات دانشگاه شهید باهنر کرمان به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مزایده های دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.