امروز: پنجشنبه 8 آبان ماه 1399 - Thursday 29 October 2020

آگهی مزایدات دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار در سال 99

مزایده های دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار

جهت دریافت آگهی و اسناد مزایدات دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مزایده های دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.