امروز: پنجشنبه 8 آبان ماه 1399 - Thursday 29 October 2020

آگهی مزایدات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در سال 99

مزایده های سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

جهت دریافت آگهی و اسناد مزایدات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مزایده های سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.