امروز: پنجشنبه 8 آبان ماه 1399 - Thursday 29 October 2020

آگهی مزایدات شرکت بازرگانی نفت ایران در سال 99

مزایده های شرکت بازرگانی نفت ایران

جهت دریافت آگهی و اسناد مزایدات شرکت بازرگانی نفت ایران به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مزایده های شرکت بازرگانی نفت ایران در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.