امروز: پنجشنبه 8 آبان ماه 1399 - Thursday 29 October 2020

آگهی مزایدات شرکت برق منطقه ای یزد در سال 99

مزایده های شرکت برق منطقه ای یزد

جهت دریافت آگهی و اسناد مزایدات شرکت برق منطقه ای یزد به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مزایده های شرکت برق منطقه ای یزد در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.