امروز: دوشنبه 5 آبان ماه 1399 - Monday 26 October 2020

آگهی مزایدات شرکت توزيع نيروی برق استان فارس در سال 99

مزایده های شرکت توزيع نيروی برق استان فارس

جهت دریافت آگهی و اسناد مزایدات شرکت توزيع نيروی برق استان فارس به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مزایده های شرکت توزيع نيروی برق استان فارس در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.