امروز: پنجشنبه 8 آبان ماه 1399 - Thursday 29 October 2020

آگهی مزایدات شرکت گاز استان اصفهان در سال 99

مزایده های شرکت گاز استان اصفهان

جهت دریافت آگهی و اسناد مزایدات شرکت گاز استان اصفهان به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مزایده های شرکت گاز استان اصفهان در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.