امروز: پنجشنبه 8 آبان ماه 1399 - Thursday 29 October 2020

آگهی مزایدات صنایع شهدای مهام یزد در سال 99

مزایده های صنایع شهدای مهام یزد

جهت دریافت آگهی و اسناد مزایدات صنایع شهدای مهام یزد به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مزایده های صنایع شهدای مهام یزد در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.