امروز: دوشنبه 5 آبان ماه 1399 - Monday 26 October 2020

آگهی مزایدات شرکت توزيع نيروی برق شهرستان مشهد در سال 99

مزایده های شرکت توزيع نيروی برق شهرستان مشهد

جهت دریافت آگهی و اسناد مزایدات شرکت توزيع نيروی برق شهرستان مشهد به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مزایده های شرکت توزيع نيروی برق شهرستان مشهد در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.