امروز: دوشنبه 6 بهمن ماه 1399 - Monday 25 January 2021

آگهی مناقصات اداره كل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان - شهید رجائی در سال 99

مناقصه های اداره كل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان - شهید رجائی

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات اداره كل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان - شهید رجائی به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های اداره كل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان - شهید رجائی در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.