امروز: دوشنبه 6 بهمن ماه 1399 - Monday 25 January 2021

آگهی مناقصات اداره كل منابع طبيعی استان قم در سال 99

مناقصه های اداره كل منابع طبيعی استان قم

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات اداره كل منابع طبيعی استان قم به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های اداره كل منابع طبيعی استان قم در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.