امروز: دوشنبه 6 بهمن ماه 1399 - Monday 25 January 2021

آگهی مناقصات اداره کل راه آهن زاگرس در سال 99

مناقصه های اداره کل راه آهن زاگرس

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات اداره کل راه آهن زاگرس به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های اداره کل راه آهن زاگرس در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.