امروز: دوشنبه 6 بهمن ماه 1399 - Monday 25 January 2021

آگهی مناقصات اداره کل واگنهای باری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ايران در سال 99

مناقصه های اداره کل واگنهای باری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ايران

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات اداره کل واگنهای باری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ايران به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های اداره کل واگنهای باری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ايران در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.