امروز: دوشنبه 6 بهمن ماه 1399 - Monday 25 January 2021

آگهی مناقصات دانشگاه یزد در سال 99

مناقصه های دانشگاه یزد

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات دانشگاه یزد به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های دانشگاه یزد در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.