امروز: دوشنبه 6 بهمن ماه 1399 - Monday 25 January 2021

آگهی مناقصات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در سال 99

مناقصه های سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.