امروز: دوشنبه 6 بهمن ماه 1399 - Monday 25 January 2021

آگهی مناقصات سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در سال 99

مناقصه های سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.