امروز: دوشنبه 6 بهمن ماه 1399 - Monday 25 January 2021

آگهی مناقصات شرکت آب منطقه ای یزد در سال 99

مناقصه های شرکت آب منطقه ای یزد

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات شرکت آب منطقه ای یزد به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های شرکت آب منطقه ای یزد در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.