امروز: دوشنبه 6 بهمن ماه 1399 - Monday 25 January 2021

آگهی مناقصات شرکت بهین ساتراب توس در سال 99

مناقصه های شرکت بهین ساتراب توس

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات شرکت بهین ساتراب توس به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های شرکت بهین ساتراب توس در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.