امروز: دوشنبه 29 دي ماه 1399 - Monday 18 January 2021

آگهی مناقصات شرکت توسعه انرژی و نفت نگین آفاق کیش (تنکو) در سال 99

مناقصه های شرکت توسعه انرژی و نفت نگین آفاق کیش (تنکو)

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات شرکت توسعه انرژی و نفت نگین آفاق کیش (تنکو) به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های شرکت توسعه انرژی و نفت نگین آفاق کیش (تنکو) در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.