امروز: دوشنبه 6 بهمن ماه 1399 - Monday 25 January 2021

آگهی مناقصات شرکت توليد نيروی برق فارس در سال 99

مناقصه های شرکت توليد نيروی برق فارس

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات شرکت توليد نيروی برق فارس به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های شرکت توليد نيروی برق فارس در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.