امروز: دوشنبه 29 دي ماه 1399 - Monday 18 January 2021

آگهی مناقصات شرکت سهامی برق منطقه ای باختر در سال 99

مناقصه های شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات شرکت سهامی برق منطقه ای باختر به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های شرکت سهامی برق منطقه ای باختر در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.