امروز: دوشنبه 6 بهمن ماه 1399 - Monday 25 January 2021

آگهی مناقصات شرکت نفت مناطق مرکزی ايران در سال 99

مناقصه های شرکت نفت مناطق مرکزی ايران

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات شرکت نفت مناطق مرکزی ايران به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های شرکت نفت مناطق مرکزی ايران در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.