امروز: دوشنبه 6 بهمن ماه 1399 - Monday 25 January 2021

آگهی مناقصات شرکت گاز استان ايلام در سال 99

مناقصه های شرکت گاز استان ايلام

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات شرکت گاز استان ايلام به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های شرکت گاز استان ايلام در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.