امروز: دوشنبه 6 بهمن ماه 1399 - Monday 25 January 2021

آگهی مناقصات صنایع شهدای مهام یزد در سال 99

مناقصه های صنایع شهدای مهام یزد

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات صنایع شهدای مهام یزد به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های صنایع شهدای مهام یزد در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.