امروز: دوشنبه 6 بهمن ماه 1399 - Monday 25 January 2021

آگهی مناقصات قرارگاه شهدای صنایع دفاع منطقه اصفهان در سال 99

مناقصه های قرارگاه شهدای صنایع دفاع منطقه اصفهان

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات قرارگاه شهدای صنایع دفاع منطقه اصفهان به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های قرارگاه شهدای صنایع دفاع منطقه اصفهان در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.