امروز: جمعه 4 تير ماه 1400 - Friday 25 June 2021

آگهی مناقصات مدیریت پسماند و بازیافت در سال 99

مناقصه های مدیریت پسماند و بازیافت

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات مدیریت پسماند و بازیافت به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های مدیریت پسماند و بازیافت در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.