امروز: جمعه 4 تير ماه 1400 - Friday 25 June 2021

آگهی مناقصات پروژه های طراحی، مهندسی و مشاوره راه آهن و خطوط ریلی در سال 99

مناقصه های پروژه های طراحی، مهندسی و مشاوره راه آهن و خطوط ریلی

جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصات پروژه های طراحی، مهندسی و مشاوره راه آهن و خطوط ریلی به صفحه فراخوان مراجعه نمایید. اطلاع رسانی مناقصه های پروژه های طراحی، مهندسی و مشاوره راه آهن و خطوط ریلی در سال 99 پس از انتشار عمومی سازمان مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه های مربوطه از طریق سامانه اداری مالی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.