امروز: شنبه 1 ارديبهشت ماه 1403 - Saturday 20 April 2024

قوانین و مقررات استفاده از سرویس


سامانه اداری مالی منبع اطلاع رسانی آگهی های مناقصات کشور است و در انتشار، تولید و محتوای آن دخالتی ندارد.

این سامانه به منظور شفاف سازی معاملات کشور (در قالب آگهی های مناقصات، مزایدات) راه اندازی و استفاده از خدمات آن، نیازمند پرداخت تعرفه سالیانه است. همچنین شرکت های دانش بنیان از پرداخت این تعرفه معاف هستند.

تعرفه پرداخت شده قابل عودت نمی باشد.

این سامانه مرجع پیگیری مناقصات و ارتاط با مناقصه گذار نمی باشد و تمامی روند می بایست توسط دریافت کنندگان اوراق آگهی انجام پذیرد.

مسئولیت توقف و یا تغییر در زمان برگزاری مناقصات و مزایدات با برگزارکنندگان است و در این خصوص مسئولیتی متوجه سامانه نمی باشد.

موارد مندرج در آگهی های سامانه، بر اساس اطلاعات ارائه شده در "آگهی اصلی"، که توسط مناقصه گذار و یا مزایده گذار منتشر شده، درج و در صورت وجود نقص در جرئیات آن، مسئولیتی بر عهده سامانه نمی باشد.