امروز: شنبه 26 خرداد ماه 1403 - Saturday 15 June 2024

مناقصه انجام عملیات بهسازی و آسفالت محور گلوگاه - دامغان

اطلاعات عمومی آگهی

شماره پرونده: 107-618

محدوده انجام پروژه: استان مازندران

گروه هدف: راهسازی و شهرسازی، آسفالت، احداث پل و تونل

زیر گروه: پیمانکاری راهسازی و شهرسازی، خیابان سازی و آسفالت

مهلت دریافت اسناد: 1399/04/19

تاریخ اعتبار پیشنهاد: 1399/07/31

تاریخ بازگشایی پاکت: 1399/05/01

مبلغ برآورد مالی: مشخص نشده

اطلاعات حفاظت شده پرونده

مناقصه گذار: عدم نمایش

واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

مبلغ تضمین مالی: عدم نمایش

تصویر آگهی: عدم نمایش

دریافت فایل اسناد: عدم نمایش

آدرس تحویل اسناد: عدم نمایش

تلفن تماس با واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.