امروز: شنبه 3 آبان ماه 1399 - Saturday 24 October 2020

مناقصه تامين تجهيزات و عمليات اجرايی خط هوايی ۴۰۰ کيلوولت زکريا -امام رضا (ع)

اطلاعات عمومی آگهی

شماره پرونده: 288-87

محدوده انجام پروژه: استان خراسان رضوی

گروه هدف: برق و نیرو، انتقال و توزیع، پست برق، نیروگاه، انرژی های نو و تجدید پذیر

زیر گروه: پیمانکاری شبکه های انتقال، توزیع و روشنایی

مهلت دریافت اسناد: 1399/01/20

تاریخ اعتبار پیشنهاد: 1399/08/08

تاریخ بازگشایی پاکت: 1399/02/08

مبلغ برآورد مالی: مشخص نشده

اطلاعات حفاظت شده پرونده

مناقصه گذار: عدم نمایش

واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

مبلغ تضمین مالی: عدم نمایش

تصویر آگهی: عدم نمایش

دریافت فایل اسناد: عدم نمایش

آدرس تحویل اسناد: عدم نمایش

تلفن تماس با واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.