امروز: پنجشنبه 2 ارديبهشت ماه 1400 - Thursday 22 April 2021

مناقصه خريد و تحويل اسيد سولفوريک با درصد وزنی حداقل ۹۸% و آهن 0/002% (TFE:۲۰p.p.m) به مقدار تقريبی حدودا 900 تن سالیانه نیروگاه شهید رجایی

اطلاعات عمومی آگهی

شماره پرونده: 201-115

محدوده انجام پروژه: استان قزوین

گروه هدف: برق و نیرو، انتقال و توزیع، پست برق، نیروگاه، انرژی های نو و تجدید پذیر

زیر گروه: نیروگاه

مهلت دریافت اسناد: 1399/01/28

تاریخ اعتبار پیشنهاد: 1399/05/11

تاریخ بازگشایی پاکت: 1399/02/13

مبلغ برآورد مالی: مشخص نشده

اطلاعات حفاظت شده پرونده

مناقصه گذار: عدم نمایش

واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

مبلغ تضمین مالی: عدم نمایش

تصویر آگهی: عدم نمایش

دریافت فایل اسناد: عدم نمایش

آدرس تحویل اسناد: عدم نمایش

تلفن تماس با واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.