امروز: شنبه 26 خرداد ماه 1403 - Saturday 15 June 2024

مناقصه خرید (تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل) کلیه لوازم نصب انشعاب آب و انجام عملیات اجرایی نصب و تغییرات در انشعاب آب

اطلاعات عمومی آگهی

شماره پرونده: 326-626

محدوده انجام پروژه: استان تهران

گروه هدف: آب و فاضلاب، آبیاری و زهکشی، آبخیزداری، تصفیه خانه و مخازن بتنی

زیر گروه: پیمانکاری شبکه های انتقال آب و فاضلاب

مهلت دریافت اسناد: 1399/04/24

تاریخ اعتبار پیشنهاد: 1399/08/06

تاریخ بازگشایی پاکت: 1399/05/07

مبلغ برآورد مالی: 6,571,489,501 ریال

اطلاعات حفاظت شده پرونده

مناقصه گذار: عدم نمایش

واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

مبلغ تضمین مالی: عدم نمایش

تصویر آگهی: عدم نمایش

دریافت فایل اسناد: عدم نمایش

آدرس تحویل اسناد: عدم نمایش

تلفن تماس با واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.